આફ્રિકા

ઇથોપિયા

ઇથોપિયા 8m100w સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (1)
ઇથોપિયા 8m100w સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (2)

સોમાલિયા

સોમાલિયા 6-મીટર 40-વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (1)
સોમાલિયા 6-મીટર 40-વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (2)
સોમાલિયા 6-મીટર 40-વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (3)
સોમાલિયા 6-મીટર 40-વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (4)

તાન્ઝાનિયા

તાંઝાનિયા 8m60w સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (1)
તાંઝાનિયા 8m60w સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (2)
તાંઝાનિયા 8-મીટર 50-વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (1)
તાંઝાનિયા 8-મીટર 50-વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (2)
તાંઝાનિયન 8-મીટર 80-વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ, ટાંકી લેમ્પ (1)
તાંઝાનિયન 8-મીટર 80-વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ, ટાંકી લેમ્પ (2)
તાંઝાનિયન 8-મીટર 80-વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ, ટાંકી લેમ્પ (3)
તાંઝાનિયન 8-મીટર 80-વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ, ટાંકી લેમ્પ (4)
તાંઝાનિયન નંબર 5 બી લેમ્પ (1)
તાંઝાનિયન નંબર 5 બી લેમ્પ (2)
તાંઝાનિયન સૌર સ્ટ્રીટ લાઇટ

યુગાન્ડા

યુગાન્ડા 8 મીટર 60 વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (1)
યુગાન્ડા 8 મીટર 60 વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (2)
યુગાન્ડા 8 મીટર 60 વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (3)
યુગાન્ડા 8 મીટર 60 વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (4)
યુગાન્ડા 8 મીટર 60 વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (5)
યુગાન્ડા 8 મીટર 60 વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (6)
યુગાન્ડા 8 મીટર 60 વોટ સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (7)

વોટ્સએપ ઓનલાઈન ચેટ!