એશિયા

કંબોડિયા

કંબોડિયા 10 મીટર 240 વોટ (1)
કંબોડિયા 10 મીટર 240 વોટ (2)
કંબોડિયા 10 મીટર 240 વોટ (3)
કંબોડિયા 10 મીટર 240 વોટ (4)

ચીન

હેંગઝોઉ સંકલિત ધ્રુવ (7)
હેંગઝોઉ સંકલિત ધ્રુવ (8)
હેંગઝોઉ સંકલિત ધ્રુવ (1)
હેંગઝોઉ સંકલિત ધ્રુવ (2)
હેંગઝોઉ સંકલિત ધ્રુવ (3)
હેંગઝોઉ સંકલિત ધ્રુવ (4)
હેંગઝોઉ સંકલિત ધ્રુવ (5)
હાંગઝોઉ સંકલિત ધ્રુવ (6)
હેંગઝોઉ સંકલિત ધ્રુવ (9)

નેપાળ

નેપાળ સૌર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (1)
નેપાળ સૌર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (2)
નેપાળ સૌર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (3)

ફિલિપાઇન્સ

ફિલિપાઈન 6m 30w સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (1)
ફિલિપાઈન 6m 30w સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (2)
ફિલિપાઈન 6m 30w સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (3)
ફિલિપાઈન 6m 30w સોલર સ્ટ્રીટ લેમ્પ (5)
ફિલિપાઇન્સ 6.5m 70W ડબલ-આર્મ સ્ટ્રીટ લેમ્પ (1)
ફિલિપાઇન્સ 6.5m 70W ડબલ-આર્મ સ્ટ્રીટ લેમ્પ (2)
ફિલિપાઇન્સ 6.5m 70W ડબલ-આર્મ સ્ટ્રીટ લેમ્પ (3)
ફિલિપાઇન્સ 7.6m (1)
ફિલિપાઇન્સ 7.6m (2)
ફિલિપાઇન્સ 7.6m (3)
ફિલિપાઇન્સ 7.6m (4)
ફિલિપાઇન્સ 7.6m (5)
ફિલિપાઇન્સ 8 મીટર અને 60 વોટનું એકીકરણ (1)
ફિલિપાઇન્સ 8 મીટર અને 60 વોટનું એકીકરણ (2)
ફિલિપાઇન્સ 8 મીટર અને 60 વોટનું એકીકરણ (3)
ફિલિપાઇન્સ 7.6m (5)
ફિલિપાઇન્સ 8 મીટર અને 60 વોટનું એકીકરણ (1)
ફિલિપાઇન્સ 8 મીટર અને 60 વોટનું એકીકરણ (2)
ફિલિપાઇન્સ 8 મીટર અને 60 વોટનું એકીકરણ (3)

વોટ્સએપ ઓનલાઈન ચેટ!